ไทย|English

ปริญญาตรี MA

24 ธันวาคม 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Mathematics


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Science (Applied Mathematics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B. Sc. (Applied Mathematics) 


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกร
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  


ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  การคิดหน่วยกิตรายวิชาคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ


ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 


การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 


การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม