ไทย|English

ปริญญาตรี MC

24 ธันวาคม 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Mathematics with Computer Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B. Sc. (Mathematics with Computer Science)


จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้ : การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย เอกสารและตำราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย


ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง


การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน

  • วิเคราะห์ระบบ วิจัยและพัฒนา
  • ประกันชีวิต ประกันภัย
  • การเงินและการธนาคาร
  • การสื่อสาร
  • อุตุนิยมวิทยา
  • การศึกษา/วิชาการ
  • ประกอบอาชีพอิสระ