ไทย|English

ปริญญาโท MMA

24 ธันวาคม 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)

Master of Science Program in Applied Mathematics


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อย่อภาษาไทย: วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Master of Science (Applied Mathematics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: M.Sc. (Applied Mathematics) 

   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ พัฒนา คิดค้นและวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันให้มีคุณภาพในระดับสากล
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ อันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นผลจากการค้นคว้าติดตามวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หรือมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว

   

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

เอกสาร