ไทย|English

ปริญญาโท MMC

24 ธันวาคม 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

Master of Science Program in Applied Mathematics

   

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย: วท.ม. (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Master of Science (Mathematics with Computer Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: M.Sc. (Mathematics with Computer Science) 

   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า 

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการขั้นสูง ให้สามารถนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงนาไปใช้พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการขั้นสูงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
  2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หรือมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว   

   

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา